+421 950 424 420 (10:00 - 20:00)
Košík
Váš nákupný košík je prázdny

Obchodné podmienky

Vítame Vás v internetovom obchode "www.alkoholonline.sk". Pred nákupom a využitím našich služieb si prosím pozorne prečítajte nižšie uvedené podmienky a upozornenia. Tieto obchodné podmienky sú zmluvou medzi Vami ako Kupujúcim a spoločnosťou BAGM s.r.o. ako Predávajúcim. Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámili a súhlasíte s nimi.
 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.alkoholonline.sk a upresňujú práva a povinnosti medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Podmienky sú stanovené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených týmito všeobecno-obchodnými podmienkami, základné zásady a princípy obchodných vzťahov upravujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou medzi dodávateľom a zákazníkom uvedené inak.

„Predávajúcim“ sa rozumie:
BAGM s.r.o.
Murárska 1
080 01 Prešov

Telefónne číslo: 0950 424 420
Kontaktný e-mail: bagmsro@gmail.com

IČO: 50 042 017
DIČ: 2120157050
IČ DPH: SK2120157050

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
                             Obrancov mieru 6,
                             080 01 Prešov 1
                             Odbor výkonu dozoru
                             tel. č. 051/7721 597
                             fax č. 051/7721 596

 „Kupujúcim“ sa rozumie v elektronickej databáze Predávajúceho fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú Objednávku. Kupujúci je povinný v registračnom formulári uviesť presné a pravdivé údaje. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov.

„Príjemcom“ sa rozumie v Objednávke Kupujúcim zadefinovaná fyzická alebo právnická osoba určená na prevzatie predmetu Objednávky na adrese uvedenej v registračnom formulári ako miesto dodania (ďalej len „Dodacia adresa“).

„Objednávkou“ sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, poprípade Príjemcovi (pokiaľ nie je totožný s Kupujúcim), objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru a služby.

„Položkou“ sa rozumie ktorýkoľvek produkt z produktového katalógu. Objednávka môže obsahovať niekoľko položiek z produktového katalógu a taktiež každá položka v Objednávke môže byť zastúpená rôznym počtom kusov

 

2. Objednávka  - uzatvorenie kúpnej zmluvy

Odoslaná Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto Objednávky.

Všetky Objednávky podané prostredníctvom Stránky sú pre Kupujúceho záväzné.

Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením Objednávky Predávajúcim. Potvrdenie Objednávky sa Kupujúcemu automaticky zobrazí na stránke po potvrdení Objednávky a zároveň Kupujúci dostáva informáciu o tomto potvrdení e-mailom.

 

3. Cena tovarov a služieb

Ceny tovarov sú tie ako sú uvedené na Stránke v čase zaslania Objednávky a ceny v tejto výške sú aj účtované.

Výsledná cena, ktorá sa objaví v Objednávke pred jej potvrdením Kupujúcim, je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov.

Ceny tovarov sa menia na Stránke priebežne v závislosti od aktuálnych ponúk obchodných partnerov a dodávateľov Predávajúceho.

Celková cena každej Objednávky je súčtom ceny za tovar a ceny za dovoz tovaru (na Stránke uvedené v objednávke ako „Spôsob dopravy“)

V cene produktu môže nastať chyba. V takomto prípade si vyhradzujeme právo na odstúpenie od zmluvy.

 

4. Platobné podmienky

Úhradu celkovej ceny Objednávky je možné realizovať v hotovosti, platobnou kartou, bankovým prevodom, platbou kartou online, platbou cez peňaženku Google, Apple či Paypal.

Úhrada celkovej ceny Objednávky zo strany Kupujúceho je považovaná za zrealizovanú po platbe jednou z týchto metód.

 

5. Dodacie podmienky

Miestom dodania tovaru je Dodacia adresa určená Kupujúcim (na Stránke uvedené v časti Košík – „Osobné údaje“).

Tovar bude doručený na adresu uvedenú v Košíku v sekcii „Osobné údaje“. Doručením Objednávky sa rozumie dopravenie tovaru po dvere domu či bytového domu. V prípade, že Kupujúci býva v obytnom súbore, do ktorého je vstup obmedzený (rampa, brána, vrátnik a pod.), je povinný zabezpečiť personálu Predávajúceho prístup. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru v prípade neumožnenia prístupu na Dodaciu adresu.

Prebratím Objednávky môže Kupujúci poveriť aj inú osobu, ktorým je Príjemca. Príjemca môže prebrať tovar v prípade neprítomnosti Kupujúceho v čase, ktorý si Kupujúci vybral pre donášku tovaru a zároveň Príjemca akceptuje prebratie tovaru za tých istých pravidiel a podmienok, ktoré si pre donášku vybral Kupujúci. Osoba na Dodacej adrese, ktorá preberie tovar, je zo strany Predávajúceho pokladaná za autorizovanú osobu na prebratie tovaru.

V prípade, že objednávku nebude možné doručiť z dôvodu na strane kupujúceho, je kupujúci povinný odobrať tovar v sídle alebo sa dohodnúť so zákazníckym centrom na inom termíne doručenia.

V prípade nepriaznivého počasia alebo v prípade nepredvídaných komplikácií, je väčšia šanca že objednávka bude oneskorená. V prípade akéhokoľvek omeškania bude doručenie objednávky zadarmo

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia celej kúpnej ceny.

 

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť aj pred začatím plynutia tejto lehoty, t.j. pred prevzatím tovaru.

Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na adresu :
BAGM s.r.o,
Murárska 1,
080 01  Prešov

alebo na email bagmsro@gmail.com

Pri odstúpení od zmluvy je možné využiť vzorový formulár. Prijatie oznámenia Vám bez zbytočného odkladu potvrdíme. 


Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijako zdôvodňovať. Tovar objednaný prostredníctvom e-shopu s dodávkou domov alebo s vyzdvihnutím na odbernom mieste, je možné vrátiť do 14 dní od dátumu vyzdvihnutia zásielky  na adresu :
BAGM s.r.o,
Murárska 1,
080 01  Prešov

Vrátený tovar musí byť nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený. K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

- kópiu dodacieho listu a faktúry, ak tieto dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;

- písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a preferovanom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet). Do vyjadrenia uveďte adresu pre doručovanie, telefón a e-mail.

Všetky prijaté peňažné prostriedky Vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť Vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Peniaze Vám vrátime:

  • Rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali
  • Pri platbe na dobierku je potrebné zadať svoje číslo účtu vo forme IBAN, na ktorý peniaze vrátime.

 

 

Formulár pre odstúpenie od zmluvy

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, ak chcete odstúpiť od zmluvy)

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

KomuBAGM s.r.o.,

Murárska 1
08001  Prešov

 

 e-mail: bagmsro@gmail.com
  

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar:

Dátum objednania (*)/dátum prijatia (*)

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (len ak sa tento formulár zasiela v listinnej podobe)

Dátum


(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

 

 

7. Reklamácia objednávky

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného prostredníctvom e-shopu www.alkoholonline.sk  od našej spoločnosti:
BAGM, s.r.o., so sídlom Murárska 1, Prešov  080 01, Slovenská republika, zapísanou v obchodnom registri vedeným Okresným súdom v Prešove, Oddiel sro, vložka číslo 32133/P, IČO 50 042 017.

 
Adresa pre doručovanie: BAGM, s.r.o.,  Murárska 1, Prešov  080 01, Slovenská republika
Telefónne číslo: 0950 424 420
Kontaktný e-mail: bagmsro@gmail.com

Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar:
- je v zodpovedajúcom množstve, veľkosti, akosti, miere alebo hmotnosti
- vyhovuje požiadavkám právnych predpisov vrátane záväzných technických noriem
 

Ak tovar nezodpovedá Vašej predstave, máte v prípade, že ste spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 6 Všeobecných obchodných podmienok.

U nepoužitého spotrebného tovaru je záručná lehota 24 mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní alebo v dokumentoch priložených k tovaru stanovená dlhšia záručná lehota.
Ak je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, trvá záručná lehota do takéhoto dátumu.

Reklamáciu uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení  vady. 
Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcim spôsobom:
- pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom alebo písomne. 
Reklamovaný tovar môžete vrátiť na doručovaciu adresu:

BAGM s.r.o,
Murárska 1,
080 01  Prešov

Telefónne číslo: 0950 424 420
Kontaktný e-mailbagmsro@gmail.com

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. 
K tovaru je vhodné priložiť doklad o zakúpení tovaru alebo daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s opisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.
Nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.
Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci. 
Po doručení reklamácie Vami ako spotrebiteľom určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

O uplatnení a vybavení reklamácie Vám vystavíme písomné potvrdenie.
V prípade spornej reklamácie rozhodneme o jej prijatí do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Včas reklamovaný tovar, preukázateľne zakúpený prostredníctvom internetového obchodu  www.alkoholonline.sk (faktúra alebo príjmový pokladničný doklad), bude reklamácia riešená po dohode s kupujúcim:
a) výmenou za tovar nový (ak je na sklade),
b) vrátením peňazí,
c) odrátaním sumy reklamovaného tovaru v nasledujúcej objednávke.

 

8. Storno objednávky

Zadanú Objednávku je možné zo strany Kupujúceho stornovať najneskôr 10 minút po vytvorení objednávky - zaslaním emailu na adresu: bagmsro@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0950 424 420 s uvedením čísla objednávky.

 

9. Záručná doba

Na potraviny je poskytovaná záručná doba rovnajúca sa dátumu spotreby uvedeného na obale. Záručná doba na drogériu a spotrebný tovar je taká, aká je uvedená na obale. Na výrobky, ktoré nemusia mať uvedenú záručnú dobu sa vzťahuje zákonná záručná doba. Pri používaní tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie a údržbu.

Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako záručný list.  Práva a povinnosti Kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatniť prostredníctvom zákazníckeho servisu Predávajúceho.

 

10. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný spracovať záväznú Objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať ho na Dodaciu adresu v termíne, ktorý si zvolil Kupujúci. Pri prevzatí tovaru od Predávajúceho obdrží Kupujúci objednaný tovar, ako aj doklad o kúpe (výnimka pri platbe kartou online, ako aj pri platbe cez PayPal, Google Pay a Apple Pay. V daných prípadoch je doklad o kúpe za dodané služby a tovar doručený na e-mailovú adresu Kupujúceho. Daňový doklad je doručovaný iba na e-mailovú adresu Kupujúceho v elektronickej podobe.

Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že o to zákazník písomne požiada.

Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej Objednávky) odstúpiť až do okamihu dodania tovaru, ktoré je predmetom danej kúpnej zmluvy, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci týmto berie na vedomie, že Predávajúci spravidla od takej zmluvy odstúpi v prípade, že sa tovar prestal vyrábať alebo dodávať na trh.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto Podmienok a všetky ceny a poplatky bez predchádzajúceho upozornenia. Nové Podmienky a cenník nadobúdajú účinnosť a sú záväzné pre Kupujúceho ich uverejnením na Stránke.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb pri publikovaní jednotlivých údajov na Stránke.

 

11. Povinnosti kupujúceho

V prípade nákupu alkoholických výrobkov je Kupujúci povinný na požiadanie kuriéra predložiť akýkoľvek doklad, ktorý verohodne presvedčí kuriéra o plnoletosti Kupujúceho.

Kupujúci je povinný kedykoľvek v rámci zvoleného časového intervalu byť dostupný a schopný prevziať Objednávku.

Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú Dodaciu adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený.

Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar v rozsahu uvedenom v Objednávke a zaplatiť celkovú cenu.

V prípade porušenia povinností definovaných v bode 10.,  t.j. že Kupujúci na vyzvanie nie je spôsobilý prevziať (neprevezme) Objednávku kedykoľvek v stanovenom časovom intervale, je takéto porušenie považované za neprebratie Objednávky zo strany Kupujúceho. Kupujúci je aj naďalej svojou objednávkou viazaný.

Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy Predávajúceho, ak ho o to požiada písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti Kupujúceho údaje o Kupujúcom z databázy vymazať. V databáze zostanú iba údaje potrebné pre účely účtovníctva, daňové účely ako aj iné účely v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých predpisov.

V prípade, že tovar pri prevzatí Príjemcom nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar zodpovedajúci kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou daného tovaru za tovar objednaný alebo za iný porovnateľný tovar.

Kupujúci zodpovedá za aktuálnosť svojich údajov zadaných na Stránke, vrátane adresy, platobných informácií, telefónneho čísla, emailovej adresy a údajov týkajúcich sa iného preberateľa tovaru. Aktualizovať údaje môže Kupujúci v sekcii „Môj účet“ na Stránke alebo cez zákaznícky servis Predávajúceho.

 

12. Dostupnosť stránky

Kupujúci berie na vedomie, že sa môže vyskytnúť situácia, kedy Stránka nebude prístupná alebo nebude z akéhokoľvek dôvodu fungovať.
 

Prístup na Stránku je zabezpečený použitím užívateľského mena (ďalej len „ID“) a hesla Kupujúceho. V prípade zabudnutia hesla môže Kupujúci požiadať cez Stránku o nové heslo.