+421 950 424 420 (10:00 - 20:00)
Košík
Váš nákupný košík je prázdny

Ochrana osobných údajov

Na našom e-shope www.alkoholonline.sk dochádza ku spracovaniu Vašich osobných údajov. Osobné údaje spracujeme podľa zákona 18/2018 Z.z.z., podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.4.2016. Nižšie sa dočítate o právnom základe ich spracovania nami, sprostredkovateľmi, tretími osobami a ostatnými spracovateľmi ktorí s nami spolupracujú a pomáhajú zabezpečiť náš chod.

Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov nami sú zmluvy a Vaše súhlasy na spracovanie Vašich údajov – napríklad pri prihlásení sa na náš newsletter či v prípade registrácie sa bez ďalšieho nákupu.

Medzi osobné údaje ktoré spracujeme patrí napríklad meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, rôzne fakturačné údaje a doručovacie údaje pre doručenie zásielky či vystavenie daňového dokladu, telefónne číslo pre prípadné kontaktovanie zákazníka či adresa elektronickej pošty na informovanie o prijatí a potvrdení objednávky.

Keď sa niekde píše že Vaše osobné údaje spracúvame, myslíme tým že Vaše osobné údaje: získavame, zaznamenávame, usporadúvame, štrukturujeme, prepracovávame, uschovávame, meníme, vyhľadávame, prehliadame, využívame, poskytujeme, preskupujeme, kombinujeme, likvidujeme, vymazávame. Všetky tieto procesy vykonávame automatizovane, ale aj neautomatizovane.

Vaše osobné údaje spracúvame pre zabezpečenie fungovania nášho e-shopu – používame ich na predaj tovaru a jeho doručenie kupujúcemu, taktiež pre naplnenie našich zákonných povinností ktoré môžu zahŕňať a vyžadovať spracúvanie osobných údajov.

Osobné údaje ktoré spracúvame sú v istých prípadoch poskytované tretím osobám a sprostredkovateľom, ktorý nám pomáhajú zabezpečiť fungovanie nášho e-shopu.

Vy ako Kupujúci alebo ako dotknutá osoba máte právo od prevádzkovateľa, teda od nás, žiadať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a taktiež máte právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov. Právo pre namietanie proti spracúvaniu osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov zostáva nedotknuté. Vaše osobné údaje, teda osobné údaje kupujúceho či registrovaného užívateľa si uchovávame až do momentu požiadania o ich vymazanie. Vaše právo na vymazanie, odstránenie či obmedzenie spracúvania osobných údajov je možné uplatniť v prípade, že už neexistuje žiaden presvedčivý dôvod na ich ďalšie spracovanie a ani neexistuje žiaden dôvod pre splnenie zákonnej povinnosti spojenej so spracúvaním osobných údajov pre nás – pre prevádzkovateľa.

V prípade že Vy ako kupujúci alebo ako dotknutá osoba požiadate o výkon svojich práv (vymazanie, úpravu osobných údajov atď.), sme my, prevádzkovateľ, oprávnený požadovať o overenie totožnosti kupujúceho alebo dotknutej osoby, či naozaj ide o kupujúceho alebo dotknutú osobu.

Informácie pre kupujúceho či pre registrovanú osobu:
 

Dávame Vám na vedomie, že osobné údaje kupujúceho alebo registrovanej osoby sú spracovávané na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, ale aj pre zabezpečenie nákupu, predaja cez náš e-shop či doručenie Vašej objednávky ako aj pre zasielanie ponúk alebo profilovania kupujúceho.

Vaše údaje sú taktiež spracúvané niektorými našími partnermi, presnejšie:

Web developerom Marekom Gogoľom
Sídlo: 08001 Prešov, Dubová 6487/9
IČO: 51420198
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Prešov
# živnostenského registra: 750-50077

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom ochrany osobných údajov neváhajte kontaktovať či už nás, na našom e-maile ahoj@alkoholonline.sk, alebo dozorný orgán na ochranu osobných údajov:
Úrad na ochranu osobných údajov SR
Adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava
www.dataprotection.gov, statny.dozor@pdp.gov.sk